Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Begrippen

 • Ameco: Ameco Playgrounds BVBA;
 • Koper: de partij die met Ameco contracteert voor de koop-verkoop van een Constructie of het onderhoud van goederen;
 • Koopprijs: de prijs die wordt betaald door de Koper aan Ameco voor de Constructie en alle bijhorende goederen en diensten;
 • Constructie: elke constructie die werd geleverd, geïnstalleerd en/of onderhouden door Ameco;
 • Overeenkomst: de koop-verkoopovereenkomst of de onderhoudsovereenkomst betreffende een Constructie, gesloten tussen Ameco en de Koper.

Artikel 2. Toepassingsgebied

§1. Deze algemene voorwaarden beheersen de Overeenkomst tussen partijen en alle gevolgen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Hieronder vallen alle handelingen, rechtstreekse en onrechtstreekse, gesteld door partijen in het raam van de Overeenkomst. De Koper erkent de toepassing van deze algemene voorwaarden en de wederzijdse rechten en verplichtingen die daaruit volgen.

§2. In geen enkel geval zijn de algemene voorwaarden van de Koper van toepassing, zelfs wanneer Ameco hiertegen niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt.

§3. Ingeval van een bijzondere overeenkomst tussen partijen vullen deze algemene voorwaarden de bijzondere voorwaarden aan, en vormen een geheel met elke overeenkomst tussen partijen.

Artikel 3. Offerte

§1. Offertes worden gemaakt onder voorbehoud van de eigenheden van de Constructie en de aangeboden diensten alsook de variabele factoren die deel uitmaken van de offerte: prijs, aantal, leveringstermijn, leveringsvoorwaarden en andere relevante factoren. Offertes brengen geen verplichtingen voor Ameco met zich mee.

§2. Elke offerte is, tenzij deze gedurende de geldigheidsduur werd vervangen door een recentere versie, geldig gedurende een termijn van 30 dagen.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

§1. Contracten zijn steeds netto te betalen op de vervaldag. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord over andere betalingsmodaliteiten zal bij gebreke aan een volledige betaling op vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling de wettelijke intrest verschuldigd zijn. Elke begonnen maand met achterstand van betaling zal voor de verschuldigde intrest worden beschouwd als verlopen.

§2. De betaling van de Koopprijs en andere verschuldigde bedragen moet steeds per overschrijving gebeuren, tenzij Ameco de uitdrukkelijke toestemming geeft voor andere betalingsmodaliteiten. In geen geval mag de Koper enig verschuldigd bedrag overmaken aan de personen die instaan voor de levering en/of de oprichting van de Constructie.

§3. De volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering van de Overeenkomst door de Koper zal aanleiding geven tot een schadevergoeding voor Ameco ten belope van 15 procent van de Koopprijs. Deze schadevergoeding wordt vermeerderd met alle rechtstreekse en onrechtstreekse gedane kosten die voortkomen uit de Overeenkomst en/of de al dan niet gedwongen uitvoering daarvan.

§4. De volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering van de Overeenkomst door de Koper geeft Ameco het recht de Overeenkomst te ontbinden en de geleverde goederen terug te halen ten belope van het bedrag
dat de Koper nog schuldig is aan Ameco. In geen geval is Ameco verplicht de goederen terug te nemen om de openstaande schuldvorderingen te verrekenen.

§5. Alle bankkosten en elk wisselrisico zijn steeds ten laste van de Koper.

§6. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven de eigendom van Ameco totdat alle facturen en vorderingen op de Koper volledig zijn betaald. De verschuldigde som die tot voorwerp dient van dit eigendomsvoorbehoud omhelst ook de eventuele rente, de buitengerechtelijke en de gerechtelijke kosten die werden gemaakt ter uitvoering van de Overeenkomst. Indien de geleverde goederen of de Constructie door de Koper of zijn aangestelde worden bewerkt, dan strekt het eigendomsvoorbehoud zich uit tot de nieuwe zaak.

Artikel 5. Leveringsvoorwaarden

§1. De Koopprijs is steeds ‘Ex Works’ (EXW) overeenkomstig de INCOTERMS 2000, waarbij de locatie het magazijn van Ameco of een door Ameco aangeduide locatie is. De levering van de goederen wordt geacht te hebben plaatsgevonden in de magazijnen van Ameco, zelfs ingeval van levering franco naar een bestemming opgegeven door de Koper.

§2. Ingeval de Koper de goederen afhaalt in de magazijnen van Ameco zal de Koper die goederen ophalen uiterlijk 30 dagen na de melding dat zij beschikbaar zijn voor afhaling.

§3. De meegedeelde leveringstermijn is louter indicatief en creëert geen resultaatsverbintenis voor Ameco. Een laattijdige levering kan geen recht doen ontstaan op een schadevergoeding voor de koper.

§4. De Koper moet de geleverde goederen aanvaarden, bij gebreke waarvan Ameco de uitvoering van de Overeenkomst gerechtelijk kan vorderen en recht heeft op een schadevergoeding. De schadevergoeding bedraagt 15 procent van de Koopprijs vermeerderd met alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of de al dan niet gedwongen uitvoering ervan.

§5. Een terugname van de geleverde goederen is slechts mogelijk bij voorafgaand en schriftelijk akkoord door een bevoegde vertegenwoordiger van Ameco.

§6. Alle herstellingen, nieuwe werken en interventies zijn onderworpen aan de gemene bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6. Andere wederzijdse rechten en verplichtingen

§1. Indien de kredietwaardigheid van de Koper is aangetast of deze daar blijk van geeft door een laattijdige of gebrekkige betaling, kan Ameco van de Koper waarborgen eisen die de goede uitvoering van diens verbintenissen verzekeren. Bij gebreke van een afdoende waarborg kan Ameco de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen, zonder dat daarbij afstand wordt gedaan van de schadevergoeding zoals vermeld in deze algemene voorwaarden. In geen geval is Ameco gebonden door een verplichte levering bij een wanprestatie van de Koper. Deze bepaling laat de gemeenrechtelijke rechten die Ameco toekomen onverlet.

§2. Klachten betreffende de factuur, de levering of de geleverde producten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij aangetekende zending te gebeuren binnen 14 dagen na de factuurdatum of de leveringsdatum, welke ook eerst komt. Klachten buiten die termijn worden niet aanvaard.

§3. Alle goederen toebehorend aan de Koper die zich in het bezit bevinden van Ameco voor de uitvoering van de Overeenkomst worden bewaard op risico van de Koper. Slijtage, ontvreemding, beschadiging of vernieling kunnen niet worden toegerekend aan Ameco behoudens de al dan niet opzettelijke fout van Ameco.

§4. Indien Ameco door overmacht belemmerd is om de Overeenkomst uit te voeren dan heeft Ameco het recht de prestaties uit de Overeenkomst uit te stellen zonder schadeloosstelling voor de Koper.
Dergelijke belemmering houdt onder meer de volgende zaken in ongevallen, stakingen, vertragingen bij leveranciers, gebrekkige transportmogelijkheden en een al dan niet noodzakelijke medewerking van de Koper.

§5. De Koper bezorgt Ameco tijdig alle precontractuele en contractuele informatie die noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke aan een tijdige kennisgeving heeft Ameco het recht de uitvoering op te schorten en/of de kosten aan te rekenen die voortkomen uit deze opschorting en/of de gebrekkige informatie.

§6. Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de andere wettelijke en contractuele rechten die Ameco toekomen.

Artikel 7. Garantie

§1. De garantie op de Constructie is uitsluitend deze geboden door de fabrikant van de onderdelen waaruit de Constructie is opgebouwd. Bij gebreke daaraan zal slechts garantie worden verleend indien dat blijkt uit een schriftelijke overeenkomst.

§2. Ameco zal geenszins aansprakelijk zijn voor het volgende:

 • de gebreken die niet in de kiem aanwezig waren op het moment van de levering;
 • schade veroorzaakt door een ongeval, onzorgvuldig gebruik, tussenkomst van een niet-erkende derde, elk gebruik anders dan de bestemming van de goederen en gebrekkig onderhoud;
 • vereiste tussenkomsten die normaal voorwerp uitmaken van onderhoudsactiviteiten;
 • buitencontractuele fouten of schade;
 • gebreken die niet geweten konden zijn op het moment van de levering.

§3. Wanneer er sprake is van garantie, wordt het onderdeel gratis hersteld/vervangen. Desalniettemin wordt de verplaatsing altijd aangerekend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 8. Geldigheid en ontbinding van de Overeenkomst

§1. De Overeenkomst, andere overeenkomsten en afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk werden bevestigd door een bevoegde vertegenwoordiger van Ameco.

§2. De ondertekenaar van een overeenkomst met Ameco verbindt zich solidair met de persoon in wiens naam hij handelt.

§3. Elke annulering van de Overeenkomst die door de Koper wordt aangevraagd moet per aangetekende zending worden overgemaakt aan Ameco. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Ameco. Ingeval de annulering wordt aanvaard door Ameco is de Koper een vergoeding verschuldigd ten belope van de reeds geleverde prestaties, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de Koopprijs, tenzij Ameco een hogere schade aantoont.

§4. Tussen partijen wordt overeengekomen dat de Koper geen recht heeft de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen, behoudens regels van dwingend recht.

§5. De eventuele nietigheid van een of meerdere bepalingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden laat de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen onverlet.

Artikel  9. Intellectuele eigendom

§1. Alle rechten berusten bij Ameco Playgrounds BVBA. Deze rechten houden onder meer de auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten in met betrekking tot de tekeningen, ontwerpen, constructies, onderscheidende tekens en merken van Ameco Playgrounds BVBA.

§2. Het is de Koper niet toegestaan om gebruik te maken van de intellectuele eigendom van Ameco. Elk gebruik ervan, waaronder communicatie, reclame en gebruik dat al dan niet rechtstreeks verbonden is met de uitbating, is verboden tenzij een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Ameco werd verkregen.

Artikel 10. Verwerking van persoonsgegevens

§1. Ameco behandelt de persoonsgegevens van de Koper in overeenstemming met de wettelijke privacyreglementering. De door de Koper verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor de opmaak en de uitvoering van de Overeenkomst.

§2. Ameco zal de verwerkte persoonsgegevens niet overmaken aan derden, tenzij zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of de Koper zijn toestemming daartoe geeft. In geen geval worden persoonsgegevens gebruikt voor direct-marketingdoeleinden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de Koper. De Koper vindt het privacybeleid van Ameco op www.amecoplaygrounds.com.

Artikel 11. Geschillen

§1. Voor alle geschillen die ontstaan of kunnen ontstaan uit deze Overeenkomst is het Belgische recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

Kleuren en uitvoeringen : Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn alle afbeeldingen en kleuren slechts ter indicatieve titel en zonder enige verbintenis van onzentwege.

Verkoops- en garantiebepalingen Ameco Playgrounds met betrekking tot de geleverde onderdelen

De garantie is toepasselijk in de hieronder vermelde hiërarchische volgorde op de onderscheiden delen en werken van het contract volgens toepasselijkheid.  De opdrachtgever dient het goed te onderhouden als een goede huisvader. Elke schade die voortvloeit uit onecht gebruik, vandalisme, normale slijtage of het gebrek aan onderhoud en technische of andere supervisie door de klant is uitdrukkelijk uitgesloten van garantie. Eveneens uitgesloten van garantie zijn alle materialen en werkuren die beschouwd worden als deel uitmakend van een normaal onderhoud en toezicht van technische of andere aard, zoals voorzien door de wet of door het maatschappelijk gebruik, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot ; controle, herstelling, en vervanging van bevestigingen, niet dragende of niet essentieel voor de stabiliteit van de constructie, elektrische bedrading, lampen, enz. uitgesloten van garantie.

 1. BASIS CONSTRUCTIES : Stalen draagstructuren 1800 dagen
 2. HARDE DRAGENDE ELEMENTEN : elementen in staal, hout, polyethyleen of polyester met een essentiële dragende functie in de constructie 720 dagen
 3. FLEXIBELE DRAGENDE ELEMENTEN : elementen in touw of riem met een essentiële dragende functie in de constructie 360 dagen
 4. Andere softplay-componenten, spelelementen en obstakels op een vaste wijze bevestigd aan of in de constructie 360 dagen
 5. Andere softplay-componenten, spelelementen en obstakels niet bevestigd aan of in de constructie 180 dagen
 6. Alle elektronische, elektrische en mechanische onderdelen van bekende en identificeerbare fabrikanten, andere dan Ameco, en gedekt door een originele garantie door de fabrikant : fabrieksgarantie
 7. Alle andere elektronische, elektrische en mechanische onderdelen 360 dagen
 8. Opblaasconstructies en springkastelen (uitgezonderd motor hiervoor) van bekende en identificeerbare fabrikanten, andere dan Ameco :gedekt door een originele garantie door de fabrikant.
 9. Veren en oppervlaktes waarop gesprongen wordt van trampolines : 180 dagen
 10. Balletjes voor het ballenbad : geen garantie !
 11. Grote ballen en andere opblaasbare vormen, decoraties : 180 dagen
 12. Netten, touwen en koorden : 720 dagen
 13. Boeien : 360 dagen op het materiaal
 14. Boeien type « Mega Ring » : 360 dagen
 15. Voertuigen type « Plasma Car » en andere trapvoertuigen : gedekt door de originele garantie van de fabrikant.
 16. Plastic sleetjes voor de piste : 180 dagen op materiaalfouten, excl. transportkosten
 17. Sleetjes en schuimmateriaal voor de piste : 180 dagen op materiaalfouten
 18. Boeien voor de Snowbob : 180 dagen, excl. transportkosten.
 19. Elastiek-toren : Elastieken 360 dagen. Structuur en afwerking (incl. arbeidskosten)720 dagen
 20. Luchtdruk-kanonnen : 720 dagen, mits na 360 dagen gebruik een klein onderhoud werd uitgevoerd.
 21. Compressor voor luchtdruk-kanonnen : gedekt door de originele garantie van de fabrikant.
 22. Zeilbaan : 5 jaar op de metalen rail, 360 dagen op de loopkat.  De klant heeft de verplichting de loopkat tijdens het gebruik regelmatig te controleren en indien nodig te laten vervangen. De ervaring leert dat de loopkatten na 1 jaar versleten kunnen zijn, afhankelijk van de gebruiksintensiteit.
 23. Carrousel : De lager-elementen van de carrousel zijn op regelmatige basis te controleren (minimaal 1 x per jaar) en indien nodig te vervangen.  De ervaring leert dat deze na 3 tot 5 jaar gebruik vervangen moeten worden.

 

AANNEMINGSVOORWAARDEN

1. Toepasselijke documenten.

De werken dienen uitgevoerd te worden overeenkomstig de beschrijving in bijlage, opgemaakt door de aannemer, Volgende documenten maken deel uit van de huidige offerte. Bij betwisting of tegenspraak geldt enkel de hiërarchische volgorde van de op de aanneming betrekking hebben documenten zoals hier opgesomd ; Offerte, Aannemingsvoorwaarden, Algemene voorwaarden, beschrijvingen, plannen.  Het aannemingscontract heeft echter voorrang op alle andere bestaande documenten en eventuele tegenstrijdige clausules.  Beide partijen erkennen dat de bestelling is beperkt tot de in dit contract vermelde werken. Alle kosten die verband houden met de inrichting en voorbereiding van de werf worden gedragen door de opdrachtgever. Door ondertekening van dit contract, erkennen beide partijen tevens een kopie van alle bovengenoemde documenten te hebben ontvangen.

2. Verplichtingen van de aannemer.

De aannemer zal de werken uitvoeren met bekwaam personeel en eventueel ervaren onderaannemers. De opdrachtgever heeft steeds het recht de werken te controleren en de nietconforme materialen of uitvoeringen te weigeren. De aannemer neemt alle maatregelen die nodig zijn om de veiligheid op de werf te verzekeren. De aannemer zal niet instaan voor schade die voortvloeit uit de eenvoudige toepassing van art 544 B.W. De aannemer is aansprakelijk voor ; De zichtbare gebreken die worden vastgesteld bij de voorlopige oplevering, de verborgen gebreken die zich manifesteren in de waarborgperiode tussen voorlopige en definitieve oplevering en welke de stabiliteit van de speeltuin niet in het gedrang brengen. De termijn gedurende dewelke de vordering moet worden ingeleid bedraagt drie maanden na de vaststelling van het verborgen gebrek door de opdrachtgever.. Na de definitieve oplevering blijft de aannemer derhalve enkel aansprakelijk voor ernstige bouwgebreken, en dit met uitsluiting van elke andere aansprakelijkheid voor welke gebreken ook, zowel zichtbare als verborgen.

3. Verplichtingen van de opdrachtgever.

Alle berekeningen en bestekken werden opgemaakt voor uitvoeringen en werken in normale omstandigheden voor wat betreft uitvoeringstermijn, werkterrein, materiaal, plaatsing, funderingen, werkgelegenheid, weersomstandigheden, enz. De opdrachtgever zal de aannemer de juiste en de nodige inlichtingen verstrekken voor de juiste inplantingen van de speeltuin. Deze moeten door hem goedgekeurd worden voor de aanvang der bouwwerken. Bij ontstentenis hiervan, wordt de aanvang der bouwwerken aanzien als goedkeuring door de opdrachtgever van de doorgevoerde inplanting. De opdrachtgever draagt, minstens op burger-rechterlijk vlak alle aansprakelijkheid voor verkeerde informatie voor wat betreft het bestaan en de juiste ligging van alle nutsvoorzieningen. De bewijslast voor de ontheffing van de aansprakelijkheid van de opdrachtgever berust op zijn schouders. De werken zullen slechts dan kunnen aanvangen als de opdrachtgever ervoor zorgt dat ; de ruimte waarin de speeltuin dient geplaatst te worden winddicht is, alle voorafgaande werken in de ruimte waarin de speeltuin dient geplaatst te worden afgewerkt zijn, De vloer in de ruimte waarin de speeltuin dient geplaatst te worden vrij, egaal en droog is, Een afscheiding van de werf tegenover de rest van het gebouw teneinde stof en lawaaihinder tot een minimum te beperken. Anderzijds zal de aannemer eveneens trachten lawaai en stofhinder tot een minimum te beperken, doch zal ten allen tijden zijn werkzaamheden moeten kunnen voortzetten. Tijdens de werken zal de opdrachtgever zorgen voor ; ononderbroken elektriciteit, zijnde minimum 2 stopcontacten van 16 ampère. , Een temperatuur in de ruimte waar de speeltuin dient geplaatst te worden niet lager dan 12 graden Celcius, Een vlotte toegang tot het gebouw tussen 06:00 uur en 22:00 uur, en dit zowel voor arbeiders als voor de toelevering van materialen., Voldoende verlichting in de ruimte waar de speeltuin geplaatst dient te worden., Aangepaste sanitaire voorzieningen voor de arbeiders van de aannemer, Een afsluitbare ruimte waar gereedschappen en materialen ’s nachts opgeborgen kunnen worden. Hij zal de hem gevraagde goedkeuringen van plannen en materialen binnen de kortst mogelijke tijd aan de aannemer bezorgen, zo niet kan de uitvoeringstermijn evenredig verlengd worden. De opdrachtgever verleent afstand van verhaal ten opzichte van de aannemer voor eventuele schade aan het gebouw, zijn inboedel en immateriële schade en dat tot op het ogenblik van definitieve aanvaarding. De partijen komen overeen dat het toezicht der werken zal uitgeoefend worden door de aannemer.

4. Prijs en prijsherziening.

Prijsherziening is voor deze overeenkomst normaal niet van toepassing. Onderstaande prijsherzieningsformule is enkel van toepassing indien de werken door omstandigheden slechts 6 maanden na ondertekening van huidige overeenkomst kunnen aanvangen. Alle prijzen worden aangepast overeenkomstig de herzieningsformule toegepast door het ministerie van openbare werken, zoals volgt : P = P ( a s/S + b i/I + c ); Waarin : P = de herziene prijs, S en S index gebaseerd op het gemiddelde loon van een gekwalificeerd arbeider van zone 1, waarbij de s de index is van de maand waarin de werken worden uitgevoerd en S de index van toepassing 10 dagen voor de datum van huidig contract., I en I index der bouwmaterialen, waarbij i de index is van de maand der uitvoering en I deze van toepassing in de maand voor huidige overeenkomst., A = parameter voor de lonen, B = parameter voor de materialen, C = parameter voor het gedeelte van de prijs dat niet aan herziening onderhevig is. Alle meer-werken die in de loop van de werkzaamheden opgegeven worden, worden beschouwd als zijnde opgegeven op de dag van huidige overeenkomst. Dezelfde herziening zal worden toegepast als hierboven beschreven.

5. Betalingsvoorwaarden.

Wij verwijzen naar de algemene verkoopvoorwaarden, onverminderd het recht van de aannemer om de werken stil te leggen en / of een evenredige verlenging van de uitvoeringstermijn in te roepen. De opdrachtgever mag de gebouwen niet vervreemden, of hoe dan ook bezwaren, noch ze in gebruik nemen zolang alle verschuldigde bedragen (contractprijs, herziening, min- of meer-werken, eventuele interesten, enz. ) niet betaald werden. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag of laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 100 Euro verhoogd met 185 Euro inningskosten voor Belgische klanten of 500 Euro voor buitenlandse klanten.

6. Uitvoeringstermijn.

De termijn van werkbare dagen waarover de aannemer beschikt om de werken uit te voeren wordt gerekend vanaf de tussen partijen formeel overeengekomen aanvangsdatum op voorwaarde dat de bouwtoelating bekomen werd en hiervan kopie aan de aannemer bezorgd werd en dat het terrein en de toegang ertoe ter beschikking van de aannemer gesteld werden. Indien op de formeel afgesproken aanvangsdatum deze voorwaarden niet vervuld zijn, moeten partijen een nieuwe formele aanvangsdatum overeenkomen. Het door de aannemer uitvoeren van bepaalde werken voor de formele aanvangsdatum doet geen afbreuk aan het principe dat de termijn gerekend wordt vanaf de formeel overeengekomen aanvangsdatum. Bovendien zal de uitvoeringstermijn kunnen worden verlengd en/of achteruit gesteld met de duur van de bestelde meer-werken en/of veranderingen, conferatuur het een en ander van artikel 9. Slechte weersomstandigheden en gevallen van overmacht ( staking, betwistingen met de overheid, buren, nutsbedrijven, onmogelijkheid van bevoorrading van bepaalde grondstoffen, enz… ) zijn redenen voor de schorsing en evenredige verlenging van de uitvoeringstermijn en dit van rechtswege. De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoeringstermijn te verlengen en/of achteruit te stellen afhankelijk van achterstallige betalingen door de opdrachtgever. Deze achterstallige betalingen geven aanleiding tot het verlengen van de uitvoeringstermijn in het voordeel van de aannemer zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.

7. Meer- en minwerken, wijziging van materialen.

Alle niet voorziene meer-werken zullen het voorwerp uitmaken van afzonderlijke overeenkomsten tussen partijen, zowel wat betreft de prijs als eventuele termijnverlenging. Indien de opdrachtgever zou beslissen een gedeelte der aan de aannemer opgedragen werken niet uit te voeren of deze zonder het akkoord van de aannemer, aan een derde wil opdragen, verbindt hij zich ertoe de aannemer te vergoeden voor zijn hiervoor veroorzaakte derving van winst en delging van algemene onkosten. Deze clausule is enkel van toepassing indien het totaal der minwerken meer dan 20 % van de totale contractwaarde zou overschrijden. In gevallen van overmacht zoals faillissement van de leverancier, te lange leveringstermijn, het uit productie nemen van een bepaald materiaal, enz. is het de aannemer toegelaten andere materialen aan de opdrachtgever voor te stellen mits deze evenwaardig zijn. Voor alle meer-werken en interventies zullen volgende kosten mogen aangerekend worden ; Uurloonkost voor een arbeider : 30 Euro, Uurloonkost voor een werfleider : 40 Euro, Verplaatsingskosten heen en terug naar de werf : 40 Euro per uur en per persoon, Verblijfskosten in het buitenland : in regie, ten laste van de klant. De verplaatsingskosten zullen per uur, niet per kilometer aangerekend worden waarbij rekening wordt gehouden met normale verplaatsingstijden, en dit gerekend vanaf het vertrek van de aannemer tot het tijdstip van aankomst terug bij de aannemer. De hierboven vermelde prijzen zullen herzien worden overeenkomstig de in artikel 6 van onderhavig contract vermelde bepalingen.

8. Wijzigingen in de solvabiliteit der partijen.

Wanneer zich tijdens de uitvoering der werken zware feiten zouden voordoen, die wijzen op een slechte of verslechterde financiële toestand van de aannemer, kan de opdrachtgever hetzij bijkomende waarborgen eisen, hetzij de werken schorsen of het contract verbreken. Als dusdanige feiten worden onder andere aanzien : achterstal bij de rijksdienst voor sociale zekerheid, belangrijke achterstand bij het betalen van vervallen rekeningen, staking van betaling, geprotesteerde wissels, beslag op bankrekeningen of tegoeden, weigering van kredietverzekering en dgl.. Anderzijds heeft ook de aannemer het recht soortgelijke maatregelen te treffen en bijkomende zekerheden van de opdrachtgever te eisen, wanneer uit soortgelijke feiten als de hierboven aangehaalde zou blijken dat de solvabiliteit van de opdrachtgever is aangetast.

9. Voorlopige en definitieve oplevering.

De aannemer zal tijdens de werf op de plaats waar later de inkom voor de kinderen tot de speeltuin zal gemaakt worden op ooghoogte een werfaffiche aanbrengen die de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van de opdrachtgever verkort weergeeft, en dit zonder enige afbreuk te doen aan onderhavige overeenkomst. De opdrachtgever verbindt zich er uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk toe deze affiche niet te verwijderen, noch af te dekken of op enigerlei andere wijze aan het zicht te onttrekken. De opdrachtgever zal erop toezien dat genoemde affiche niet verwijderd, afgedekt of zelfs deels aan het zicht onttrokken wordt. Mocht dit toch gebeuren zal dit als aanvaarding en ingebruikname van de werf beschouwd worden en stelt onmiddellijk een einde aan de aansprakelijkheid van de aannemer. De voorlopige oplevering wordt door de aannemer aangevraagd bij het beëindigen van de bouwwerken en de datum ervan wordt in gemeen overleg bepaald. Het eventueel uitvoeren van werken door nevenaannemers voor de voorlopige aanvaarding is toegestaan, eventueel mits een voorafgaande plaatsbeschrijving. De inbezitneming van de speeltuin door de bouwheer zal als voorlopige aanvaarding beschouwd worden en zal tevens de aannemer ontslaan van schadevergoeding voor vertraging in de afwerking. De voorlopige oplevering houdt de vaststelling van de voltooiing der werken in, alsook de goedkeuring ervan. Het proces verbaal van voorlopige oplevering wordt door beide partijen ondertekend en vermeldt de nog uit te voeren werken, afwerkingen en herstellingen.. De definitieve oplevering geschiedt 12 maanden na de voorlopige oplevering. Indien de opdrachtgever geen gevolg geeft aan het herhaald verzoek van de aannemer tot voorlopige of definitieve oplevering der werken, worden deze geacht door hem aanvaard te zijn.

10. Geschillen.

Geschillen met buren, onvermijdelijke schade of hinder, alsmede geschillen met de overheid, brandweer en nutsbedrijven worden door de opdrachtgever rechtstreeks met bedoelde instanties beslecht, zonder de tussenkomst van de aannemer.

11. Afwerking.

Indien bepaalde werken niet kunnen worden uitgevoerd wegens te hoge vochtigheidsgraad, kan de aannemer niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-voltooiing bij de voorlopige aanvaarding. Installatie en verbruik van verwarming of andere drooginstallaties, noodzakelijk voor de vervroegde afwerking, vallen ten laste van de opdrachtgever.

12. Groenaanleg.

Indien groenaanleg ( gazon, bomen, struiken ) voorzien is in de opdracht, dan worden de werken uitgevoerd in gemeenschappelijk overleg met de opdrachtgever. Na het beëindigen van de groenaanleg wordt deze onmiddellijk aanvaardt door de opdrachtgever en valt het onderhoud ten zijne laste. Het eventueel uitvoeren van de groenaanleg buiten de uitvoeringstermijn van de bouwwerken, zal de aanvaarding van de bouwwerken niet weerhouden.

13. Veiligheid.

De aannemer verbindt zich ertoe alle mogelijke zorg en aandacht te besteden in het ontwerp en de uitvoering aan de veiligheid van de speeltuin. De aannemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien of veroorzaakt zijn uit of door de door de aannemer geleverde installaties, anders dan dewelke door de wet voorzien zijn en waarvoor de aannemer verzekerd is. De opdrachtgever verbindt zich ertoe voor de ingebruikname de nodige verzekeringen af te sluiten teneinde de aansprakelijkheid te regelen en hierin de aannemer te vrijwaren.

14. Garantie.

Wij verwijzen naar de garantievoorwaarden in bijlage. Elke schade die voortvloeit uit onecht gebruik, vandalisme of normale slijtage is uitdrukkelijk uitgesloten van garantie. De opdrachtgever dient het goed te onderhouden als een goede huisvader.

15. Controles en onderhoud.

Bij de voorlopige oplevering zal de aannemer een origineel en gedagtekend onderhoudsboek aan de opdrachtgever overhandigen. De opdrachtgever verbindt zich ertoe alle eventuele opmerkingen en gebreken in dit onderhoudsboekje in te schrijven. Dit boekje zal te allen tijde door de opdrachtgever tijdens de uitbating van de speeltuin voorhanden zijn zodat ingeval van een gebeurlijk ongeval dit kan voorgelegd worden. De opdrachtgever verbindt zich ertoe een jaarlijkse controle door de aannemer te laten uitvoeren. Deze controle wordt uitgevoerd aan het dan geldende tarief per uur, de verplaatsingskosten heen en terug van en naar de opdrachtgever zullen eveneens aan dit uurtarief aangerekend worden. De aannemer zal in de eventueel resterende tijd kleine onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. De materialen benodigd voor deze kleine en/of noodzakelijke werkzaamheden dienen apart vergoedt te worden volgens dan op te maken offerte. Weigering tot het uitvoeren van de preventieve controle, of de aan de hand van deze controle aangeraden of noodzakelijke werkzaamheden ontslaat de aannemer onmiddellijk en zonder ingebrekestelling van elke mogelijke aansprakelijkheid die uit het voortgezette gebruik van de installaties zou kunnen voortvloeien. De door de aannemer verrichte herstelwerkzaamheden en controles zullen door de aannemer in het onderhoudsboekje bijgeschreven worden.

16. Beheer en toezicht.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe de geleverde installaties als een goed huisvader te beheren en er regelmatig zelf toezicht en controle op uit te oefenen. Alle aanwijzingen die de veiligheid in het gedrang kunnen brengen dienen onmiddellijk schriftelijk aan de aannemer gemeld te worden die dan eventuele aanbevelingen en / of interventies aan de opdrachtgever zal voorstellen. Deze aanbevelingen zijn slechts ten informatieve titel, de opdrachtgever blijft te allen tijde zijn aansprakelijkheid behouden voor het gebruik en / of ter beschikking stellen van de geleverde installaties aan en / of door derden. De hierboven bedoelde interventies zullen steeds het voorwerp uitmaken van extra vergoeding aan de aannemer volgens de uurlonen en verplaatsingskosten vermeld in onderhavig contract.

17. Merken affichering.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe voor de volledige gebruiksduur van de installatie een door de aannemer geleverde ‘welkom’ affiche waarop onder meer de naam, het adres en het telefoonnummer van de aannemer vermeld staat duidelijk zichtbaar op ooghoogte aan de hoofdingang voor de kinderen van de speeltuin te hangen. De opdrachtgever verbindt zich ertoe dit paneel niet te verwijderen of zelfs ten dele te bedekken, en Ameco te verwittigen als de staat van dit paneel vervanging ervan vereist. Anderzijds verleent de opdrachtgever aan de aannemer de toestemming om zelfs zonder aanwijsbare reden dit paneel te vervangen of te vernieuwen als de aannemer dit zou wensen.

18. Werken aan materialen eigendom van de klant.

Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging bij plaatsing of herstelling door onszelf of onze medewerkers aan toestellen of materialen, eigendom van of geleverd door de klant

19. Oneerlijke aanwerving.

De klant verbindt zich ertoe om ons personeel niet rechtstreeks, noch onrechtstreeks, in dienst te nemen gedurende de looptijd van de overeenkomst, en in de periode van 6 maanden die er op volgt. Elke inbreuk op deze overeengekomen verplichting vormt een oneerlijke aanwerving die beboet wordt met 2500 euro per persoon, ten titel van schadevergoeding en rente, als onherroepelijk strafbeding.

20. bijzondere voorwaarden 1 :

De mogelijke nietigheid van één of meerdere bepalingen van in bovenvermelde documenten kan in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg hebben. De andere bepalingen blijven volledig en onverkort van toepassing.

21. bijzondere voorwaarden 2 :

Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat alle werken niet uitdrukkelijk vermeld, alsook deze hieronder uitgesloten, niet tot het contract behoren en door de opdrachtgever zelf zullen uitgevoerd worden : De schoonmaak van de speeltuin, ook deze vóór oplevering.